TİBB UNİVERSİTETİNDƏ UŞAQ CƏRRAHİYYƏSİ KAFEDRASI YARADILMASININ 80 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİ İLƏ ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB.